SBS Hmong

Tsoom fwv Albanese cov nom tshiab

SBS Hmong

Anthony Albanese with the women in his ministry (AAP)

Anthony Albanese nrog tej nom poj niam uas ua hauj lwm hauv nws lub tuam chav Source: AAP


Published 3 June 2022 at 3:14pm
By Krishani Dhanji
Presented by Vixay Vue
Source: SBS

Tus tsoom fwv Albanese tej nom tswv tshiab kuj tau los lees ua lawv cov hauj lwm, thiab kuj muaj tej nom poj niam coob leej ntau tus tau los ua nom tswj tej tuam chav tseem ceeb.


Published 3 June 2022 at 3:14pm
By Krishani Dhanji
Presented by Vixay Vue
Source: SBS


 rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm ,, thiab  los yog download  kom koj mloog tau SBS Hmong.  


Share