Urucanco rwa coronavirus hamwe n'ibigezweho kuri COVID-19 mu rurimi ukoresha

Ibigezweho ku rucanco Pfizer, AstraZeneca hamwe na Novavax hamwe n'ayandi makuru kuri COVID-19 mu Australia mu kirimi ukoresha.