Settlement Guide: จะขอกู้เงินจากสถาบันการเงินในออสเตรเลียอย่างไร

Bank loan

Source: Pixabay/rawpixel CC0


Published 28 March 2018 at 1:04pm
By Wolfgang Mueller
Presented by Chayada Powell
Source: SBS

หากเพิ่งย้ายถิ่นฐานมาอยู่ใหม่ในออสเตรเลีย จะต้องมีคุณสมบัติใดบ้างจึงจะขอกู้เงินจากสถาบันการเงินที่นี่ได้ และแหล่งเงินทุนประเภทใดที่ผู้ซึ่งเพิ่งมาตั้งรกรากในออสเตรเลียจะสามารถใช้บริการได้บ้าง


Published 28 March 2018 at 1:04pm
By Wolfgang Mueller
Presented by Chayada Powell
Source: SBS

Share