Coming Up Sat 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Dinka radio
18 hours ago

Hellen Berberi:”Ca ka bïn ke mïïth ya gäät nyin në nïïn cën thukul juiir”?

Ke thukul cë thïïc në ye mɛn në bɛ̈i juïc ke panë Australia, keka piɛth bë nɔŋ ka ca keek tääu bïn ke ye pol wenë mïïthku ka mïïth nyic keek. Baai, ke yïn lëu nɔŋ ajuiir wääcic ca kek tääu ku bïn ke ya pol wenë keek.

  • RADIO
  • LATEST

Na kɔɔr lëk në tuanyë Coronavirus

Read more
PODCAST

SBS Dinka

OVERVIEW
Piɛ̈ŋë në wël cë kek thïïc, akölkööl ku wël jiɛmë baai kek në ajuiɛɛrë SBS Dinka Radio, agut cë ka ciɛ̈lë kek në Ɣothuraliɛ ku jɔl ya piny thok ëbɛ̈n.
# TITLE RELEASED TIME MORE
Hellen Berberi:”Ca ka bïn ke mïïth ya gäät nyin në nïïn cën thukul juiir”? 22/09/2021 08:52 ...
Aye General Olony luel ye wuɔk cïï Bɛ̈ny Kiir ke tuɔ̈ɔ̈c raan nëŋö wuɔk kɔɔr dɔ̈ɔ̈r 22/09/2021 07:39 ...
SBS Dinka News 22/09/2021 22/09/2021 13:47 ...
Kenya's booming industry - writing academic essays for other people 18/09/2021 07:44 ...
Kɔc bɔ̈ në wɛ̈ɛ̈r baŋtï abë röth ya week në bɛ̈iken yic në NSW ke cie Hotel 18/09/2021 08:55 ...
Dr Garang Majok:’Jam wenë akëmdu GP ago yiɛ̈n kuɔny të cen alajeth ka diɛɛr dït” 18/09/2021 11:39 ...
Dr Jök Madut:'Ɣok tar ɣo cin në akumada nom bë Kuë Aguër luɔ̈ny bei’ 18/09/2021 12:10 ...
Du telepun bɔ̈ të nɔŋ raan kuc ye kuany nëŋö alëu benë yin dhoom 16/09/2021 08:28 ...
SBS Dinka News 15/09/2021 15/09/2021 13:21 ...
Dr Garang Majök: ‘Lɔɔr akëm ago yïn lɔ wum në walë COVID-19’ 15/09/2021 11:15 ...
View More

Download the free SBS Radio mobile app

Download now