SBS sa Wikang Filipino

Indiginoy Episode 2: Pag-unawa sa sariling kultura at pagkakakilanlan

SBS sa Wikang Filipino

dobby, yin paradies, indiginoy

Rapper Dobby and academic Yin Paradies Source: uke Currie-Richardson / Terri Hanlon


Published 1 June 2022 at 4:21pm
By Cristina Lazo
Source: SBS

Ang episode na ito ay se-sentro sa karanasan ng dalawang anak na may pinaghalong lahing Katutubo at Filipino at ang personal nilang paglalakbay sa pag-unawa ng kanilang pagkakakilanlan.


Published 1 June 2022 at 4:21pm
By Cristina Lazo
Source: SBS


Ang seryeng ito na Indiginoy ay patungkol sa buhay ng mga Katutubong Australyano at Filipino, ang kanilang pakikipag-ugnayan at koneksyon, at kung paano nila niyayakap ang pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawang kultura.

 


Share