SBS sa Wikang Filipino

Indiginoy Episode 3: Pagtanggap sa mga Filipino ng Katutubong komunidad

SBS sa Wikang Filipino

indiginoy, deborah wall, glaiza calderon

[L] Chef Glaiza Victor-Calderon and [R] author Deborah Ruiz-Wall Source: Glaiza Victor-Calderon/Deborah Ruiz-Wall


Published 3 June 2022 at 8:15am
By Cristina Lazo
Source: SBS

Ang podcast na ito ay se-sentro sa personal na karanasan ng mga Filipino na tinanggap ng mga katutubong komunidad. Paano ba dapat maki-tungo sa kanila? Kailangan ba ng magtutulay bago ka ipakilala sa kanilang grupo? at paano ka nila pagkaka- tiwalaan


Published 3 June 2022 at 8:15am
By Cristina Lazo
Source: SBS


Ang seryeng ito na Indiginoy ay patungkol sa buhay ng mga Katutubong Australyano at Filipino, ang kanilang pakikipag-ugnayan at koneksyon, at kung paano nila niyayakap ang pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawang kultura.


Share