Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

Cov kev hno tshuaj COVID-19 vaccine rau tej neeg coj ntseeg ntau yam dab qhuas thiab hais ntau hom lus

Tsoom thawj coj kev ntseeg ntawm cov neeg coj ntseeg ntau yam kev cai dab qhuas mus hno tshuaj COVID-19 vaccine ntawm xeev New South Wales Source: SBS

Tej coj ntawm cov kev coj ntseeg ntau yam tau los xub hno tshuaj COVID-19 ua piv txwv thiab txhawb nqa kom lawv tej tub koom siab mus hno tshuaj COVID-19 vaccine.

Tau muaj tej tsoom thawj coj ntawm cov kev coj ntseeg ntawm tej neeg zejzog hais ntau hom lus thiab coj ntseeg ntau yam kev cai dab qhuas tau mus sib sau ua ke nrog nom tswv xeev New South Wales thiab mus hno tshuaj COVID-19 vaccine coj los ua ib cov piv txwv thiab ua ib cov kev txhawb nqa kom tej neeg zejzog ntau uas coj kev ntseeg thiab kev cai dab qhua los yog hais lus ntau yam uas tseem ua xyem xyav tsis tau mus hno kom kav tsij mus hno tshuaj COVID-19 vaccine.

Vincent Long Vang Nguyen uas yog tus coj lub tsev teev ntuj Catholic ntawm Parramatta hais tias "Kuv xav txhawb nqa kom tej tub koom siab mus hno tshuaj rau ntawm tej chaw hno tshuaj COVID-19 vaccine li peb tau tuaj hno ntawm nod hnub no. Cov kev hno tshuaj no tsis yog yuav pab kom peb tau txais kev nyab xeeb xwb tab sis yeej yog cov kev txhawb nqa kom ua tau ib yam dab tsi zoo rau sawv daws thiab."

Pandit Ramachandra Athreiya uas yog tus coj cov neeg Indian lub tsev teev hawm rau cov kev ntseeg Hindu hais tias "Yeej yog tej yam peb ib txwv ua, thiab xav qhia rau tej neeg uas tseem muaj ib yam dab tsi khuam ua rau lawv tsis mus hno tshuaj vaccine paub tias yeej tsis muaj ib cov lus vaj lug kub twg tau teev tseg txwv tsis pub cov tub koom siab mus hnob tshuaj vaccine dab tsi yog tias nws yog tus neeg uas tej zaum yuav kis tau kab mob rau lwm tus. Yog tsis mus hno ces ntshe tseem yuav yog ib cov kev txhaum txheej loj tshaj plaws xwb."

Dr Rabbi Elton ntawm pawg ntseeg Great Synogogue ceeb toom rau tej neeg kom nco txog tej txiaj ntsim yuav tau los ntawm cov kev hno tshuaj COVID-19 vaccine tias "Tos kuv tuaj hno tshuaj ntawm no los kuv xav kom tag nrho peb sawv daws yuav tsum paub txog tias peb yeej yuav tsis tau txais kev nyab xeeb ntawm peb lub xeev los yog peb lub teb chaws li. Thiab peb yeej yuav tsis muaj peev xwm mus ntsib peb tej phooj ywg los sis yog peb tsev neeg nyob txawv teb chaws txog rau thaum uas muaj neeg hno tshuaj vaccine coob coob tso."

Gladys Berejiklian uas yog tus hau xeev New South Wales los kuj pom zoo, thiab hais tias: "Yog peb tej zejzog hno tshuaj vaccine lawm ces yuav pab kom xeev New South Wales tau txais kev nyab xeeb, peb yuav pab kom tej neeg peb hlub tshua tau txais kev nyab xeeb thiab pab kom peb muaj peev xwm rov qab ua tau lub neej li qub. Tab sis kuv yeej paub tias tej zejzog yeej muaj kev sib cuag mus los nrog lawv tsev neeg thiab tej phooj ywg txawv teb chaws, thiab yog tias peb xav qhib ciam teb rau pej kum haiv rau yav pem suab ces peb yuav tsum tau ua zoo xyuas kom peb tej zejzog tau txais kev nyab xeeb.''

Dr. Abela Mahimbo uas yog ib tug neeg qhia txog zej tsoom txoj kev noj qab haus huv ntawm tsev kawm qhib siab University of Technology Sydney hais tias "Tos ho tseem muaj neeg ua xyem xyav tsis xav mus hno tshuaj vaccine los twb vim yog muaj tej xovxwm ntau yam raug coj mus qhia rau hauv tej social media uas lawv yeej mloog thiab tos tej xov xwm no xwb vim lawv tsis paub lus zoo, tsis paub ntaub ntawv thiab tsis muaj peev xwm nkag siab thiab totaub txog tej xov xwm li tej pej xeem feem coob nkag siab txog."

Yog li ntawd thiaj cia siab tias tej coj ntawm cov kev coj ntseeg ntau yam yuav yog cov muaj peev xwm qhia tau qhov tseeb thiab thaum lawv qhia tej xov xwm txog cov kev hno tshuaj no lawm yuav ua rau tej tub koom siab muaj kev ntseeg siab thiab yuav mus hno tshuaj COVID-19 vaccine.

Yog koj xav tau xov xwm txog kev noj qab haus huv thiab tej tswv yim siv los tswj tus kab mob COVID-19 uas tseem sib kis thoob ntuj tam sim no ua koj hom lus, mus txheeb tau ntxiv ntawm sbs.com.au/coronavirus


 

  • Tej neeg ntawm teb chaws Australia yuav tsum nyob kom nrug ntawm lwm tus neeg yam tsawg li 1.5 metres. Txheeb seb koj lub xeev ho muaj cov kev txwv tsis pub neeg sib sau ua ke li cas ntxiv.
  • Yog tias koj tau khaub thuas thiab muaj yam ntxwv mob lawm ces nyob twj ywm hauv tsev, thiab npaj hu nrog koj tus kws kho mob tham los yog hu rau lub chaw tswj xov xwm txog tus kab mob coronavirus (Coronavirus Health Information Hotline) tus xov tooj 1800 020 082 tham seb yuav ua li cas.
  • Mloog tau xov xwm txog tus kab mob COVID-19 ua 63 hom lus tau ntawm sbs.com.au/coronavirus
  • Xav kom koj yuav tsum tau mus txheeb tej nom tswv ntawm koj lub xeev: NSW, VictoriaQueenslandWestern AustraliaSouth AustraliaNorthern TerritoryACTTasmania cov kev taw qhia ntxiv. 

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm Facebook, Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.  

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Cov kev hno tshuaj COVID-19 vaccine rau tej neeg coj ntseeg ntau yam dab qhuas thiab hais ntau hom lus 28/05/2021 09:10 ...
Settlement guide: Cov kev nyab xeeb thaum muaj hav zoov kub hnyiab hauv teb chaws Australia 02/01/2022 09:52 ...
Queensland rov qab yuam kom tej neeg siv ntaub npog qhov ncauj thiab hno tshuaj vaccine 19/12/2021 07:41 ...
Australia ob lub xeev muaj pej xeem coob tshaj plaws muaj neeg kis kab mob COVID-19 coob tuaj ntxiv 19/12/2021 13:00 ...
Cov kev sim kho kab mob cancer noob qes tshiab 17/12/2021 06:28 ...
Vim li cas thiaj tsis pub Hmoob tej poj niam xeeb me nyuam mus pla 17/12/2021 12:48 ...
Muaj neeg kis kab mob coob tuaj ntxiv ntawm NSW thiab VIC 16/12/2021 13:12 ...
Cov teeb meem phom sij rau lub caij ntuj so 12/12/2021 12:57 ...
ATAGI pom zoo hno tshuaj COVID-19 vaccine koob peb rau lub sij hawm 5 hlis 12/12/2021 13:19 ...
Tim 10.01.2022 no mus ces Australia cov me nyuam hnoob nyoog 5-11 xyoos yuav tau hno tshuaj COVID-19 vaccine 10/12/2021 16:00 ...
View More