Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

Kev haus luam yeeb yuav ua rau mob tau 12 yam cancer.

Haus luam yeeb tej zaum yuav ua rau koj mob tau 12 yam cancer Source: AAP

Tau muaj Australia ib cov kev teeb txheeb tshiab rau lub sij hawm ntau lub xyoo txog tej neeg Australia ntawm xeev New South Wales ces txheeb tau tias yog koj haus luam yeeb ces tej zaum koj yuav mob tau 12 hom cancer thiab tseem yuav ua rau tej neeg niaj hnub haus luam yeeb tam sim no 1 tug ntawm 7 tus twg yuav mob cancer ntsws thiab.

Raws li tau muaj Australia tau muaj ib cov kev teeb txheeb siv sij hawm 15 xyoos los txheeb xyuas tej neeg tshaj 260,000 tus uas yog cov neeg tuaj ntawm ntau cov teb chaws li Europe, sub-Sahara and Africa, Asia, south east Asia, India tuaj nyob ntawm xeev New South Wales txog tej chaw lawv nyob ua lub neej, tej hauj lwm lawv ua, tej cwj pwm ua lub neej thiab lawv txoj kev xav ces pom tau tias yog tej neeg twg haus luam yeeb ces yuav ua rau tej zaum muaj kev phom sij mob tau kab mob cancer 12 yam li mob cancer rau pob qa, hlab pas, tsib, taub hau, caj dab, plab, tej hnyuv, raum thiab zais zis,  thiab yuav muaj 1 tug ntawm 7 tus neeg haus luam yeeb tam sim no yog cov neeg yuav mob cancer ntsws rau hauv lawv lub neej.

Kuj tau muaj cov kev teeb txheeb tshiab no raug coj los cej luam rau lub caij uas muaj ntiaj teb ib cov kev teeb txheeb tshiab qhia tias muaj neeg yuav laug txog li 8 million tus tas sim neej los ntawm cov kev haus luam yeeb rau ib lub xyoos twg ray xtii 2919, thiab muaj tej neeg quav luam yeeb no txog 89% yeej quav rau lub caij lawv muaj hnoob nyoog 25 xyoos. Ces thiaj tau ua rau thoob ntiaj teb muaj cov neeg haus luam yeeb ntau tuaj ntxiv txog li 1.1 billion tus rau xyoo 2019 lawm. Txawm li cas los ntiaj teb lub koom haum tswj kev noj qab haus huv (World Health Organisation -WHO) yeej tau qhia tias muaj tej neeg txog li ntaw 780 million tus qhia tias lawv yeej xav tso tseg tsis hau luam yeeb thiab.  Txawm li cas los tseem muaj tej neeg no txog li 30% tsis tau txais kev pab cuam los yog tsis muaj twj los pab lawv kom lawv muaj peev xwm tso tseg tsis txhob haus luam yeeb.

Txawm li cas los kuj tsis yog tib cov xov xwm phem nkaus xwb thiab, tej kev teeb txheeb tshiab no yeej pom tau tias tej tub hluas ntxhais hluas nyuam qhuav nto nkauj nto nraug uas muaj hnoob nyoog txij 14 xyoos txog 17 xyoo ntawm txog li 97% yeej tsis tau haus luam yeeb dua los li. 

Yog li Anita Dessaix uas yog tus tswj pawg rooj saib xyuas tswj zej tsoom txoj kev noj qab haus huv ntawm lub koom haum Cancer Council (Cancer Council's Public Health Committee) thiaj nqua hu kom tsoom fwv xeev thiab tsoom fwv teb chaws yuav tsum ua tib zoo los xa tsab xo kom tso tseg tsis txhob haus luam yeeb no kom mus txog rau Australia cov neeg haus luam yeeb txhua hnub txog li 2.5 million tus.

Ms Dessaix hasi tias "Tej kab lis kev caij yeej muaj feem cuam tshuam nrog thiab. Peb yeej paub tias cov neeg zejzog Arabic, Suav thiab Nyab laj ces tej txiv neej yog cov haus luam yeeb ntau dua tej poj niam. Tab sis tej neeg tsiv teb tsaws chaw uas tuaj nyob rau teb chaws Australia no lawm ces haj yam ua rau lawv haus luam yeeb ntau tuaj ntxiv thiab. Yog li ntawd thiaj xav kom nom tswv tsim kom tau tej xov xwm qhia txog tej kev haus luam yeeb ua ntau hom lus coj mus qhia rau tej neeg zejzog ntau yam kom tsis txhob haus luam yeeb ntxiv lawm."

Dr Dongbo Fu from the W-H-O's Tobacco Free Initiative hais tias yuav muaj teeb meem rau tej neeg haus luam yeeb lub cev vim ua rau lawv tsis tau cov taug tshuaj nicotine rau lawv lub cev lawm, thiaj ua rau tej neeg no xav nyob lawv tig leeg kheej tsis poo nrog lwm tus, los yog tseem muaj kev cuam tshuam nrog cov kev haus luam yeeb thiab cov kev xav thiab xws li thaum lawv chim, nyuaj siab los yog zoo siab los sis tu siab ntawd ces pheej ua rau lawv haus luam yeeb. Yog li peb yuav tsum tau npaj tswv yim los tiv thaiv kom tsis txhob muaj cov kev sib cuam tshuam txog txoj kev xav, kev tu siab zoo siab thiab cov kev ntseeg thiab cov kev haus luam yeeb no.

Cov kev teeb txheeb no qhia tias luam yeeb muaj 7,000 cov taug tshuaj nyob rau hauv, thiab muaj txog li 70 cov taug tshuaj nyob hauv luam yeeb yog cov yuav ua rau mob tau cancer.

Thiaj nyob ntawm seb ib hnub twg koj haus luam yeeb pes tseg tus xwb, txawm cov neeg hau luam yeeb tsawg li 1 txog 5 tug rau ib hnub xwb los yeej yuav ua rau lawv muaj cib fim kis tau kab mob cancer ntsws yuav laug txog 10 nnpaug lawm thiab.    

Dr Marianne Weber uas yog ib tug neeg teeb txheeb ntawm lub koom haum Daffodil Centre hasi tias  lub hom phiaj ntawm cov kev teeb txheeb nrog tej neeg coob coob heev no yog xav coj los qhia txog tej kev phom sij ntawm cov kev haus luam yeeb.

"Tau ntau lub xyoo los no Australia yeej muaj peev xwm tswj tau tej kev haus luam yeeb no txog rau theem uas muaj neeg haus luam yeeb qes tshaj plaws hauv ntiaj teb txog 11% xwb. Tab sis yeej tseem muaj ib txhia neeg Australia muaj hnoob nyoog, cov neeg muaj teeb meem nyuaj siab ntxhov plawv thiab Australia tej keeb cag neeg Aboriginal thiab Torres Strait Islander yog cov uas tseem haus luam yeeb ntau heev thiab.

Yog li ntiaj teb lub koom haum tswj kev noj qab haus huv (World Health Organisation) thiaj tau los siv sob lus hastag #CommittoQuit los yog kub siab los tso tseg tsis haus luam yeeb ntxiv los coj los qhia rau zej tsoom sawv daws kom tsis txhob haus luam yeeb ntxiv.

Tej kws paub zoo txog cov kev haus luam yeeb no thiaj xav kom sib tsab xo ''Kev haus luam yeeb yuav ua rau mob tej kab mob cancers ua muaj peev xwm tiv thaiv tau'' no los tsim ua ntau hom lus coj los qhia zej tsoom sawv daws kom tso tseg thiab tsis txhob haus luam yeeb ntxiv lawm. Tsis tas li no los xav kom nom tswv nqes peev nyiaj txiaj thiab tsim kom muaj tej xov xwm ua ntau hom lus qhia txog cov kev phom sij los ntawm cov kev haus luam yeeb thiab tsim cov kev pab cuam rau tej neeg haus luam yeeb uas xav tso tseg los yog xaus tsis haus luam yeeb kom thiaj tso tseg tau thiab tsis txhob haus ntxiv lawm.

Yog koj xav tau xov xwm thiab tswv yim los pab koj kom tso tseg tau tsis txhob haus luam yeeb ntxiv ces koj muaj peev xwm mus txheeb tau tej xov xwm ua ntau hom lus ntawm cov koom haum iCanQuit New South Wales, QuitVictoria, QuitTas, Quiltline and Cancer CouncilDaffodil Centre, Help-To-Quit los yog hu xov tooj rau Quitline 13 Quit raws tus zauv xov tooj 13 7848 tau.

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm Facebook, Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.  

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Kev haus luam yeeb yuav ua rau mob tau 12 yam cancer. 04/06/2021 14:02 ...
Tej neeg coj ntseeg ntau yam kab lis kev cai cov kev twv txiaj yuam pov 23/01/2022 20:18 ...
Nom tswv Australia pab nyiaj 13 million los teeb txheeb txog cov teeb meem eating disorders 23/01/2022 14:12 ...
Vim li cas thiaj tsis pub taw tes rau lub hli xiab? 20/01/2022 12:20 ...
Australia tus coj hais tias kom sawv daws mloog tej nom tswv tswj kev noj qab haus huv hais 20/01/2022 14:00 ...
Settlement guide: Cov kev nyab xeeb thaum muaj hav zoov kub hnyiab hauv teb chaws Australia 02/01/2022 09:52 ...
Queensland rov qab yuam kom tej neeg siv ntaub npog qhov ncauj thiab hno tshuaj vaccine 19/12/2021 07:41 ...
Australia ob lub xeev muaj pej xeem coob tshaj plaws muaj neeg kis kab mob COVID-19 coob tuaj ntxiv 19/12/2021 13:00 ...
Cov kev sim kho kab mob cancer noob qes tshiab 17/12/2021 06:28 ...
Vim li cas thiaj tsis pub Hmoob tej poj niam xeeb me nyuam mus pla 17/12/2021 12:48 ...
View More