Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

Teem ib pab neeg mus hno tshuaj COVID-19 vaccine ua ke

Tus nurse tab tom hno tshuaj AstraZeneca vaccine rau Vam Mab Vaj Source: Pat Virathone

Cov kev coj tau ib pab neeg mus hno tshuaj COVID-19 ua ke tsis yog yuav pab kom tau txais kev yooj yim rau koj rau lub caij muaj neeg coob heev xav teem caij mus hno tej tshuaj no. Pat Niam Vam Mab Vaj ntawm lub kooom haum Hmong Australia Festival Inc qhia tias vim li cas nws thiaj yeem thaj (volunteer) coj ntau pab neeg mus hno tshuaj thiab ho muaj cov txheej txheem zoo li cas xwb.

Teb chaws Australia yeej muaj ntau theem cov kev hno tshuaj rau tej neeg thiab yuav tau xub hno rau ib txhia nom tswv, tej neeg ua hauj lwm kho mob thiab tub ceev xwm ua ntej lawm. Txuas ntxiv ntawd mam li hno rau tej laus, tej neeg muaj ib yam los yog ntau yam mob uas mob los ntev thiab tej neeg keeb cag neeg, ces tam sim no thiaj txog theem 1B uas cov neeg feem coob mus hno tau.

Tab sis vim tsis ntev los no muaj kev txhawj xeeb txog cov kev nyab xeeb rau tus tshuaj AstraZeneca vaccine ces thiaj tau muaj cov kev pauv hloov tshiab xws li siv tus tshuaj no hno rau tej neeg hnoob nyoog tshaj 60 xyoo rov sauv lawm xwb, thiab mam siv tus tshuaj Pfizer vaccine hno rau tej neeg hnoob nyoog qes dua 60 xyoo rov hauv. 

Sai sai tom ntej no ces Australia yuav muaj cov tshuaj Pfizer ntau tuaj ntxiv hno rau tej neeg raws li Australia tus thawj pwm tsav Scott Morrison tau qhia rau 7 News.

Pat Niam Vammab Vaj ntawm lub koom haum Hmong Australia Festival Inc hais tias vim txhua xyoo yeej muaj ib txhia Hmoob mus hno tshuaj tiv thaiv kab mob khaub thuas (Influenza vaccine) ces txog caij hno tshuaj COVID-19 vaccine lawm ces nws thiaj sab laj seb leej twg xav mus hno ces kom qhia medicare thiab xov xwm ntiag tug rau nws kom nws thiaj paub tias muaj neeg coob npaum li cas xav mus hno thiab teem tau caij rau sawv daws mus hno. 

Nws kuj yog tus ua hauj lwm yeem thaj pab los lis tej hauj lwm txhua yam kom tiav thaum pib txog thaum xaus kom coj tau 2 pab neeg dhau los mus hno tshuaj AstraZeneca vaccine dhau los ntawm ib lub chaw hno tshuaj uas nws paub lawm.

Nws hais tias ''Peb tej coj yeej tau hais tias tib txoj xub ke yuav pab kom peb rov qab ua tau lub neej li qub thaum tseem tsis tau muaj tus kab mob COVID-19 sib kis ces peb yuav tsum tau hno tshuaj vaccine xwb. Yog yus tau hno lawm ces txawm kis tau los yuav tsis mob sab sab, tsis raug coj mus kho ntawm tsev kho mob thiab tsis ua rau yus tuag."

Pat Niam Vammab Vaj hais tias ''txog ntawm cov kev txhawj xeeb tias tsam tsis tau txais kev nyab xeeb rau yus los ntawm tus tshuaj AstraZeneca ntawd ces nom tswv tswj kev noj qab haus huv yeej paub lawm tias tsuas muaj li ntawm 1 los yog 2 tug ntawm 1 million tus thiaj raug cov teeb meem ntshav khov xwb, yog muaj xam ces ntshe tseem muaj cib fim yuav kis tau kab mob COVID-19 ntau dua yuav raug cov teeb meem ntshav khov los ntawm cov kev hno tus tshuaj no. Yog li thiaj xav nqua hu kom ib tsoom Hmoob tsis hais ntawm teb chaws Australia los yog hauv ntiaj teb no yog muaj peev xwm hno ces kom mus hno tshuaj COVID-19 vaccine."

Tam sim no ces Australia tseem siv 2 co tshuaj xwb. Yog koj tau hno cov AstraZeneca lawm ces yuav tau tos 3 hlis tom qab koj hno thawj koob tso mam li mus hno koob 2 raws li lub tsev kho mob Norther Health ntawm Epping tau qhia. Thiab yuav txog caij hno koob 2 ces tej neeg kho mob mam qhia kom koj teem caij rov qab mus hno koob 2 ntxiv. Hos yog koj hno cov tshuaj Pfizer vaccine ces tom qab hno thawj koob lawm koj tsuas tau tos li ntawm 1 hlis xwb ces thaum hno koob ib tas ces tej neeg kho mob yeej teem caij rau koj tias koj yuav mus hno koob 2 thaum twg lawm. 

Yog koj xav paub txog tsoom fwv Australia lub tuam chav tswj kev noj qab haus huv cov tshuaj vaccine uas nom tswv yuav coj los siv ces txheeb tau ntawm no.

Yog koj xav paub txog xov xwm tswj kev noj qab haus huv thiab cov kev pab cuam rau lub caij muaj kab mob COVID-19 sib kis thoob ntuj ua koj hom lus ces txheeb tau ntawm no: https://www.sbs.com.au/language/coronavirus 

Los yog koj xav nyeem tej xov xwm txog cov kev txheeb tias seb koj puas muaj cai mus hno tshuaj coronavirus vaccine, hno thaum twg ua lus Hmoob ces nyeem tau ntawm tsoom fwv Australia lub tuam chav lis laj fai tswj kev noj qab haus huv (Department of Health) tau. 

Yog koj xav tau xov xwm txog tus tshuaj kab mob COVID-19, tshuaj COVID-19 vaccines thiab lub COVIDSafe app ces muaj peev xwm hu tau rau National COVID-19 Helpline tus xov tooj 1800 020 080 tau. '

  • Tej neeg ntawm teb chaws Australia yuav tsum nyob kom nrug ntawm lwm tus neeg yam tsawg li 1.5 metres. Txheeb seb koj lub xeev ho muaj cov kev txwv tsis pub neeg sib sau ua ke li cas ntxiv.
  • Yog tias koj tau khaub thuas thiab muaj yam ntxwv mob lawm ces nyob twj ywm hauv tsev, thiab npaj hu nrog koj tus kws kho mob tham los yog hu rau lub chaw tswj xov xwm txog tus kab mob coronavirus (Coronavirus Health Information Hotline) tus xov tooj 1800 020 082 tham seb yuav ua li cas.
  • Mloog tau xov xwm txog tus kab mob COVID-19 ua 63 hom lus tau ntawm sbs.com.au/coronavirus
  • Xav kom koj yuav tsum tau mus txheeb tej nom tswv ntawm koj lub xeev uas koj nyob li cov xeev: New South Wales, VictoriaQueenslandWestern AustraliaSouth AustraliaNorthern TerritoryACT thiab xeev Tasmania cov kev taw qhia ntxiv. 

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm SBS Hmong Facebook thiab subscribe los sis yog download thiab mloog tau ntau cov podcasts (xov xwm ua suab) ntawm Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Teem ib pab neeg mus hno tshuaj COVID-19 vaccine ua ke 09/07/2021 15:52 ...
Tej neeg coj ntseeg ntau yam kab lis kev cai cov kev twv txiaj yuam pov 23/01/2022 20:18 ...
Nom tswv Australia pab nyiaj 13 million los teeb txheeb txog cov teeb meem eating disorders 23/01/2022 14:12 ...
Vim li cas thiaj tsis pub taw tes rau lub hli xiab? 20/01/2022 12:20 ...
Australia tus coj hais tias kom sawv daws mloog tej nom tswv tswj kev noj qab haus huv hais 20/01/2022 14:00 ...
Settlement guide: Cov kev nyab xeeb thaum muaj hav zoov kub hnyiab hauv teb chaws Australia 02/01/2022 09:52 ...
Queensland rov qab yuam kom tej neeg siv ntaub npog qhov ncauj thiab hno tshuaj vaccine 19/12/2021 07:41 ...
Australia ob lub xeev muaj pej xeem coob tshaj plaws muaj neeg kis kab mob COVID-19 coob tuaj ntxiv 19/12/2021 13:00 ...
Cov kev sim kho kab mob cancer noob qes tshiab 17/12/2021 06:28 ...
Vim li cas thiaj tsis pub Hmoob tej poj niam xeeb me nyuam mus pla 17/12/2021 12:48 ...
View More