Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Yuav ntaus kev phooj ywg nrog cov neeg Aboriginal thiab Torres Strait Islander li cas?

Pawg Injinoo Dance Group xyaum seev cev ua ntej yuav tos txais Australia tus Prime Minister Tony Abbott ntawm Injinoo Foreshore -Tracey Nearmy Source: AAP

Koj puas tau ntsib, tau nrog tham los yog tsim kev phooj ywg nrog Australia cov neeg keeb cag neeg Aboriginal thiab Torres Strait Islander? Ntsuab Pov Tsab muaj lub tawm tswv yim qhia txog tej nws tau ua los tias ua li cas nws thiaj tsim tau kev phooj ywg zoo nrog Australia cov neeg txum tim.

Ntsuab Pov Tsab yog ib tug txiv neej Hmoob nyob ntawm lub zos Cairns dhau los thiab nws kuj tau qhib ib lub chaw kho tsheb.

Nws tau qhia tias qhov tseem ceeb tshaj plaws ces yuav tsum muaj kev cam hwm Australia tej neeg Aboriginal thiab Torres Strait Islander tej kev ua lub neej thiab lawv tej kev cai, hwm lawv tej chaw teev hawm tseem ceeb li tej chaw  ua kev cai dab qhuas, tej chaw zais tej laus uas txwv tsis pub neeg mus phov, mus qw los yog txov thaj chaw ntawd. 

Kim Tsab hais tias nws tau paub cov neeg Aboriginal thiab Torres Strait Islander los ntawm lawv tej me nyuam kawm ntawv ua ke nrog nws tej, thiab cov neeg Aborigine uas tuaj kho tsheb ntawm nws.

Vim cov kev pheej tau sib ntsib los ntawm tej xwm txheej li hais no, thiaj tau ua rau muaj kev sib tham thiab sib swm thiab sib nug moo mus siab saib saib xyuas tej neeg no ntawm lawv zos ces thiaj tau ras los ua phooj ywg lawm.

Yog thaum tham txog Mr Tsab tias cov neeg Aboriginal ho xav li cas rau lwm cov neeg Australia xwb, nqe no ces nws hais tias lawv yeej tsis tshua tham txog lwm haiv neeg pes tsawg. 

"Australia tej keeb cag neeg yeej hais tias ' nej thiab peb ces yeej yog neeg zoo tib  yam xwb, tsuas yog peb cov tawv nqaij txawv xim xwb," raws li Mr Tsab tau qhia thaum tam txog tias Australia cov neeg txum tim ho xav li cas rau lwm cov neeg zejzog ntawm teb chaws Australia.

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm Facebook, Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong. 

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Yuav ntaus kev phooj ywg nrog cov neeg Aboriginal thiab Torres Strait Islander li cas? 24/04/2021 09:59 ...
Settlement guide: Cov kev nyab xeeb thaum muaj hav zoov kub hnyiab hauv teb chaws Australia 02/01/2022 09:52 ...
Queensland rov qab yuam kom tej neeg siv ntaub npog qhov ncauj thiab hno tshuaj vaccine 19/12/2021 07:41 ...
Australia ob lub xeev muaj pej xeem coob tshaj plaws muaj neeg kis kab mob COVID-19 coob tuaj ntxiv 19/12/2021 13:00 ...
Cov kev sim kho kab mob cancer noob qes tshiab 17/12/2021 06:28 ...
Vim li cas thiaj tsis pub Hmoob tej poj niam xeeb me nyuam mus pla 17/12/2021 12:48 ...
Muaj neeg kis kab mob coob tuaj ntxiv ntawm NSW thiab VIC 16/12/2021 13:12 ...
Cov teeb meem phom sij rau lub caij ntuj so 12/12/2021 12:57 ...
ATAGI pom zoo hno tshuaj COVID-19 vaccine koob peb rau lub sij hawm 5 hlis 12/12/2021 13:19 ...
Tim 10.01.2022 no mus ces Australia cov me nyuam hnoob nyoog 5-11 xyoos yuav tau hno tshuaj COVID-19 vaccine 10/12/2021 16:00 ...
View More