SBS Hmong

Australia muaj tswv yim dab tsi los tiv thaiv thiab pov puag cov kab mob coronavirus tshiab li cas

SBS Hmong

A thermal sensor checks body temperatures to screen for the coronavirus at Seoul airport, Korea

A thermal sensor checks body temperatures to screen for the coronavirus at Seoul airport, Korea Source: YNA


Published 24 January 2020 at 11:47am
By Abby Dinham
Presented by Vixay Vue
Source: SBS

Nyob rau lub caij tseem sam sim muaj cov kab mob Coronavirus sib kis rau ntau lub teb chaws no, tsoom hwv Australia ho tau los npaj tiv thaiv thiab pov puag pej xeem Australia li cas?


Published 24 January 2020 at 11:47am
By Abby Dinham
Presented by Vixay Vue
Source: SBS


Mloog cov kev tshab txhais txog tias coronavirus yog cov kab mob dab tsi tau ntawm no:Advertisement

Nyeem tau zaj xov xwm tshiab txog cov kab mob coronavirus ntawm no:Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm thiab hnub zwj Hnub (Sunday) thaum 11 am los yog koom tau ntxiv ntawm SBS Hmong Facebook thiab subscribe los sis yog download thiab mloog tau ntau cov podcasts los yog xov xwm kaw ua suab ntawm lwm cov podcasts platforms thiab download SBS Radio App tau.


Share