SBS Hmong

Australia cov kab mob COVID-19 kis tshaj 2,600 tus rau hnub zwj Feej tim 25, 2020

SBS Hmong

Queensland border COVID-19

Queensland Premier Annastacia Palaszczuk at a press conference at Parliament House in Brisbane Source: AAP


Published 25 March 2020 at 7:17pm
By Peggy Giakoumelos
Presented by Vixay Vue
Source: SBS

Hnub zwj Teeb tim 26 lub 3 hlis ntuj xyoo 2020 no Australia muaj neeg kis tau tus mob tshaj li 2,600 tus thiab nom tswv tau muab ib cov kev phais mob tsis tshua tseem ceeb ncua lawm kom thiaj tswj tau tus kab mob COVID-19 no kom txhob sib kis thiab pab tau tej neeg kho mob thiab tej neeg ua twb kis tau tus mob no lawm.


Published 25 March 2020 at 7:17pm
By Peggy Giakoumelos
Presented by Vixay Vue
Source: SBS


Xov xwm qhia txuas ntxiv:

Cov yam ntxwv mob tus kab mob no ces yuav mob ntsws me ntsis raws li tsoom hwv teb chaws Australia lub vas sa qhia. Thiab muaj cov yam ntxwv mob li ua npaws, hnoos, mob qa, nkees nkees thiab txog siav ua tsis tau pa.

Yog tias koj muaj cov yam ntxwv mob li no rau lub sij hawm 14 hnub tom qab kom mus txawv teb chaws rov qab los los sis yog ho tau mus tuav mus kov ib tug neeg uas raug txheeb tau tus kab mob COVID-19 no lawm ces tsim nyog koj yuav tsum mus nrhiav kev kho mob pab cuam.

Advertisement
Yog tias koj ntseeg tias tsim nyog koj mus sim seb puas kis tau tsu mob no, ces hu xov tooj nrog koj tus kws kho mob tham los yog hu rau tus xov tooj uas tswj thiab qhia txog cov xov xwm cuam tshuam txog tus kab mob Coronavirus no tau raws li tus zauv xov tooj 1800 020 080.

Thiab yog koj yuav tau cais koj tus kheej 14 hnub thiab xav tau zaub mov noj los yog khoom siv tu koj tus kheej lub cev kom huv si ces hu tau rau coronavirus hotline tus xov tooj 1800 675 398 tau.

Yog koj tsis muaj peev xwm ua tau pa yooj yim los yog hos muaj tej xwm txheej mob nkeeg kub ntaiv uas tsim nyog tau txais kev pab cuam sai ces hu rau tus zauv xov tooj 000.

Yog koj xav tau xov xwm kom ntxawv tshaj no ntxiv txog cov kab mob Coronavirus no ces koj muaj peev xwm txheeb tau ntawm  tau.

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm SBS Hmong Facebook thiab subscribe los sis yog download thiab mloog tau ntau cov podcasts (xov xwm ua suab) ntawm google podcasts, spotify, thiab apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.


Share