SBS Hmong

Cov kev ua hauj lwm pleev xim tsev thiab tsev lagluam pleev xim tsev

SBS Hmong

Painting a wall - Chong Cheng Thao

Pleev xim rau phab ntsa tsev Source: Txooj Tsheej Thoj


Published 26 June 2022 at 1:43pm
By Vixay Vue
Source: SBS

Cov lagluam pleev xwm tsev zoo li cas xwb thiab yog koj xav ua cov lagluam no yuav tau npaj dab tsi. Tib lub caij no yog koj ho yog ib tug neeg ua hauj lwm pleev xim tsev uas tseem xyaum pleev tshiab xwb los yog twb yog cov neeg txawj pleev xim tsev lawm ne ho khwv tau nyiaj li cas xwb? Pua yog ib cov lagluam zoo ua los sis puas yog ib co hauj lwm zoo ua thiab? Txooj Tsheej Thoj thiab nws tus kwv ua cov lagluam no thiab tawm tswv yim nrog SBS Radio Hmong program tias zoo li cas.


Published 26 June 2022 at 1:43pm
By Vixay Vue
Source: SBS


Painting alfresco ceiling -Chong Cheng Thao
Pleev xim rau qab nthab Source: Txooj Tsheej Thao
 


Checking house plan for painting - Chong Cheng Thao
Txheeb plag tsev ua ntej pleev xim tsev Source: Txooj Tsheej Thoj


 rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm ,, thiab  los yog download  kom koj mloog tau SBS Hmong.  


Share