SBS Hmong

Tiv thaiv li cas thiaj tsis kis kab mob coronavirus

SBS Hmong

Dr Kongpheng Vang

Dr. Koob Pheej Vaj qhia txog cov kab mob coronavirus Source: Courtesy of Mai Yang


Published 1 March 2020 at 4:11pm
By Vixay Vue
Source: SBS

Dr. Koob Pheej Vaj qhia tias kab mob coronavirus (COVID-19) kis qhov twg los, muaj cov yam ntxwv mob li cas thiab yuav tiv thaiv koj tus kheej li cas los yog nrhiav kev pab cuam li cas thiaj tsis kis tua mob no.


Published 1 March 2020 at 4:11pm
By Vixay Vue
Source: SBS


Dr. Kong Pheng Vang hasi tias cov kab mob coronavirus (COVID-19) yeej muaj tej yam ntxwv mob zoo tib yam li cov kab mob khaub thuas (Flu virus) li los ntswg, ua npaws, mob ib ce, hnoos, ua tsis tshua tau pa thiab txhaws ntswg, los ntswg, mob taub hau xwb.

Thiab cov neeg uas yuav kis tau tus mob no ces yog cov neeg lub cev tsis muaj zog (suppressent immune system) li cov neeg muaj cov mob ntev li mob plawv, ntshav qab zib, cancer, cov laus neeg lub cev tsis tshua muaj zog, cov me nyuam yaus, nrog rau cov neeg tseem noj tshuaj tam sim no yog cov tej zaum yuav raug tau cov teeb meem no ntau dua.

Tsis tas li no los Australia tej kws kho mob yeej xav kom tej neeg li hais los no, nrog rau Australia tej keeb cag neeg, cov me nyuam yaus 0-4 xyoo, tej poj niam xeeb me nyuam, thiab tej laus hnoob nyoog 65 xyoos los yog tshaj ntawd yeej mus hno dawb xwb tsis tau them nyiaj dab tsi. Dua li ntawd lawm ces tej neeg yuav tau them li ntawm 15-25 dollars yog lawv mus hno cov tshuaj vaccine tiv thaiv kab mob khaub thuas. Uas xyoo no txhua lub xeev yeejmuaj cov kws muag tshuaj ntawm tej chaw muag tshuaj muaj cai hno tau cov tshuaj no rau tej neeg txij 10-16 rov sauv hno pab ntxiv rau sawv daws lawm thiab. Hos cov me nyuam txij 5-10 xyoo muaj peev xwm mus hno tau ntawm cov community health center tau tib yam li hno nrho tej kws kho mob (General Practitioners-GPs) los yog family doctors thiab.

Advertisement
Saib tau tsoom hwv Australia cov xovxwm qhia tias tsim nyog koj yuav tau ua dab tsi thiaj tiv thaiv kom txhob kis tau tus mob no los ntawm lwm tus rau koj los yog koj mob lawm kom txhob kis tau rau lwm tus: 

Nyob rau lub tsam thawj tam sim no los nom tswv Australia tej neeg tswj kev noj qab haus huv yeej tau hais kom neeg Australia tsim nyog mus teem caij thiab mus hno cov tshuaj tiv thaiv kab mob khaub thuas coj los tiv thaiv lawv tus kheej kom txhob kis tau cov kab mob no rau lub caij ntuj no yuav los txog no rau lub sij hawm uas tseem muaj cov kab mob coronavirus sib kis coob zuj zus thoob ntuj no.

Dr. Koob Pheej Vaj qhia tias txoj hauv kev zoo tshaj plaws yuav tiv thaiv tau kom yus txhob kis tau tus mob no ces txhob mus koom, mus kov, mus ti los yog nrog tej neeg tau tus mob no nyob ua ke xwb. Qhov zoo tshaj yuav tsum tau nquag ntxuav tes huv si, thaum hnoos ces quav caj npab thiab hnoos rau yus txhais caj npab, siv ntaub so ntswg los npog qhov ncauj qhov ntswg thaum hnoos thiab txham kom tej droplet txhob ya mus paug mus los rau lwm tus neeg, thiab yog yus tsis xis neej lawm ces txhob mus nrog lwm tus nyob ua ke, thiab kub siab mus ntsib mus cuag kws kho mob thaum tseem ntxov kom thiaj li muaj peev xwm pab tau yus yog tias yus ho kis tau tus mob no tiag.

Yog koj xav paub tias muaj neeg kis tau tsu mob no ntawm teb chaws Australia no ntawm koj lub xeev los yog hauv teb chaws Australia no ntau npaum li cas ces mus txheeb xyuas tau ntawm

Tab sis nqe tseem ceeb tshaj plaws txhob mus rau ntau lub teb chaws uas muaj cov kab mob coronavirus COVID19 tseem sib kis coob heev tam sim no li teb chaws Suav, South Korea, Italy thiab teb chaws Iran ntawm cov teb chaws cheeb tsam hav suab puam (Middle East) ntawd yog tsis muaj hauj lwm tseem ceeb dab tsi ces txhob mus rau cov teb chaws no rau lub caij no yuav zoo dua.

Nws kuj tau qhia ntxiv tias xav kom tej neeg sawv daws txhob noj tej tshiaj qus tua tom hav zoov los thiab yog tsis tsim nyog. Vim tseem muaj ib txhia Hmoob nyiam mus plob hav zoov tua muas lwj thiab npua teb noj. Thiaj xav kom sawv daws yuav tsum tau ceev faj rau tej kev noj tej nqaij tsiaj nruab nrag. Vim cov kab mob HIV AIDS yeej xub kis ntawm tej liab tom hom zoov los rau tib neeg ces mam li sib kis ntawm tib neeg rau tib neeg lawm.

Xov xwm qhia txuas ntxiv:

Cov yam ntxwv mob tus kab mob no ces yuav mob ntsws me ntsis raws li tsoom hwv teb chaws Australia lub vas sa qhia. Thiab muaj cov yam ntxwv mob li ua npaws, hnoos, mob qa, nkees nkees thiab txog siav ua tsis tau pa.

Yog tias koj muaj cov yam ntxwv mob li no rau lub sij hawm 14 hnub tom qab kom mus txawv teb chaws rov qab los los sis yog ho tau mus tuav mus kov ib tug neeg uas raug txheeb tau tus kab mob COVID-19 no lawm ces tsim nyog koj yuav tsum mus nrhiav kev kho mob pab cuam.

Yog tias koj ntseeg tias tsim nyog koj mus sim seb puas kis tau tsu mob no, ces hu xov tooj nrog koj tus kws kho mob tham los yog hu rau tus xov tooj uas tswj thiab qhia txog cov xov xwm cuam tshuam txog tus kab mob Coronavirus no tau raws li tus zauv xov tooj 1800 020 080.

Thiab yog koj yuav tau cais koj tus kheej 14 hnub thiab xav tau zaub mov noj los yog khoom siv tu koj tus kheej lub cev kom huv si ces hu tau rau coronavirus hotline tus xov tooj 1800 675 398 tau.

Yog koj tsis muaj peev xwm ua tau pa yooj yim los yog hos muaj tej xwm txheej mob nkeeg kub ntaiv uas tsim nyog tau txais kev pab cuam sai ces hu rau tus zauv xov tooj 000.

Yog koj xav tau xov xwm kom ntxawv tshaj no ntxiv txog cov kab mob Coronavirus no ces koj muaj peev xwm txheeb tau ntawm  tau.

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm SBS Hmong Facebook thiab subscribe los sis yog download thiab mloog tau ntau cov podcasts (xov xwm ua suab) ntawm google podcasts, spotify, thiab apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.


Share