SBS Hmong

Cov teeb meem kab mob coronavirus tsim rau Australia tej lagluam nrab thiab me

SBS Hmong

Bradd Moreli

Bradd Morelli CEO of Jirsch Sutherland-Jenny Westdorp Source: Llewellyn Communicastion


Published 29 February 2020 at 11:22am
By Vixay Vue
Source: SBS

Bradd Moreli uas yog tus coj ntawm lub tuam txhab Jirsch Sutherland uas paub zoo txog cov kev tsis muaj peev xwm them tau tej nyiaj qev rov qab (solvency specialits) rau tej creditors/banks hais tias "Tsis yog lub caij yuav tso tso siab. Yeej muaj ib cov tswv yim daws tau teeb meem thiab muaj tej txheej txheem pab kom ib lub tuam txhab rub tau lub sij hawm me ntsi, tab sis yog tej tswv lagluam los yog tej coj lagluam kub siab nrhiav tej tswv yim los daws tej teeb meem uas kab mob coronavirus tsim rau lawv tej lagluam sai npaum li cas ces haj yam yuav zoo npaum li ntawd xwb."


Published 29 February 2020 at 11:22am
By Vixay Vue
Source: SBS


Vixay Vue: Ntawm nod yog xov tooj cua SBS Radio Hmong program thiab zoo siab tos txais Bradd Moreli uas yog tus coj lub tuam txhab Jirsch Sutherland, uas pab tej lagluam them tsis tau nyiaj rov qab rau tej chaw qev nyiaj los siv ua lagluam. 

Koj ho qhia seb cov kab mob coronavirus no ho tsim teeb meem dab tsi rau Australia tej lagluam, thiab tsim nyog lawv yuav tau ua li cas thiaj daws tau tej teeb meem no? Ua tsaug ntau.

Bradd Moreli: Peb yeej pom tias muaj teeb meem loj heev rau Australia txhua hom lagluam. Tam li peb yog lub tuam txhab pab tej lagluam txheeb xyuas lawv cov kev tsis muaj peev xwm them tau tej nyiaj lawv qev los ua lagluam rau tej chaw qev nyiaj ntawd, ces yeej muaj tej lagluam raug tej teeb meem no tau hu xov tooj ntau heev nrog peb sab laj. Piv txwv li cov lagluam ntoj ncig (Tourism), thiab cov lagluam muag khoom, nrog rau tej lagluam qhia ntawv tib si. Dua ntawm tej hais no lawm, tseem muaj tej neeg nug txog tej teeb meem no thiab tej chaw nthuav xov xwm los yeej tau qhia rau sawv daws paub meej tseeb lawm tias, cov kab mob coronavirus no yeej tau tsim teeb meem loj heev rau tej lagluam tsis hais yog hom lagluam loj los me thoob plaws teb chaws Australia uas ntau yam lagluam tib si. Thiab peb yeej pom tias muaj tej xwm txheej li tau hais no lawm.

Advertisement
Yog li qhov tseem ceeb ces peb thiaj xav txhawb nqa kom Australia cov lagluam nrab thiab me yuav tsum kub siab nrhiav txhua txoj xub ke los tiv thaiv thiab daws tej teeb meem uas cov kab mob coronavirus yuav tsim tau rau lawv tej lagluam.

Qhov tseem ceeb tshaj plaws yog tsis txhob tso tso siab, yuav tsum npaj ib cov tswv yim thiab ho mus sab laj tawm tswv yim los yog nrhiav kev pab cuam tej neeg paub txog fab nyiaj txiaj. Tsis yog yuav ua tus ntsej lag muag dig tsis kub siab txog, los yog tso tso siab tias tej zaum cov kab mob no tias yuav tsim tau teeb meem dab tsi rau yus tej lagluam hlo li.

Ib yam uas kuv pom ntawd ces, sawv daws yeej txhawj xeeb heev tias tsam yuav muaj teeb meem rau teb chaws Suav thiab Australia cov kev lagluam xwb, vim Suav yeej yog ib lub teb chaws tseem ceeb uas Australia ua luam nrog. Rau qhov yeej muaj Australia xa nws tej khoom txog li 30% mus muag rau teb chaws Suav. Tab sis tej lagluam qhia ntawv thiab cov lagluam ntoj ncig los kuj tseem ceeb tib yam nkaus thiab.

Bradd Moreli thiaj xav qhia qee cov tswv yim li no rau tej lagluam tias:

  • Yuav tsum kub siab hlo los txheeb xyuas yus tej lagluam seb puas raug teeb meem dab tsi, txhob ua tus tso so siab tsis kub siab dab tsi txog tej xwm txheej no. Txawm tias tej zaum tej lagluam yus ua ntawd yuav tsis yog cov yuav raug tej teeb meem uas cov kab mob coronavirus no tsim tau rau ncaj qha rau, los yeej yuav cuam tshuam txog cov supply chain uas xa khoom tuaj rau yus muag ua luam tau thiab.
  • Cov kev sib txuas lus nrog tej creditors yog tej yam tseem ceeb heev. Txawm yuav tsis muaj tau teeb meem loj rau yus los yeej yuav muaj tau me ntsi teeb meem rau yus thiab. Vim tej mob no tsis yog tsim teeb meem rau teb chaws Australia xwb tab sis yeej tsim teeb meem rau pej kum haiv lawm.
  • Yuav tsum tau ua tib zoo txheeb tias seb cov kab mob no yuav tsim tau teeb meem loj kiag dab tsi rau yus tam sim no los yog yuav tsim tau ntau yam teeb meem dab tsi rau yus cov lagluam. Yog li thiaj xav kom npaj seb yuav tswj yus cov lagluam li cas, nrog yus tus neeg tswj ntaub ntawv teev nyiaj txiaj (accountant) tham, los yog tej neeg paub txog cov lagluam no sab laj seb yuav ua li cas yog tias yus tsis muaj nyiaj ntsuab txaus coj los siv ua luam yuav ua li cas los yog yuav tsum tau hloov tej nqe cuam tshuam txog cov kev ua lagluam uas yus npaj tia yuav siv ntawd li cas.
  • Yuav tsum tau sab laj seb yog muaj teeb meem rau tej tuam txhab xa tsis tau yus tej khoom rau yus kom ua tau lagluam ntawd lawm ho puas yuav hloov yuav ntawm cov tshiab li cas, vim Australia tej lagluam yeej txhawj xeeb heev tau ntau xyoo los no txog cov kev xa tej khoom kom raws caij nyoog rau lawv thiaj yuav ua tau lagluam.
  • Yog tias yus ho ntsib tej zwj ceeb ua rau yus txhawj xeeb heev txog yus cov lagluam tias xyov puas yuav muaj peev xwm tswj los yog ua tau cov lagluam ntawd txuas ntxiv lawm vim cov kab mob no, ces xav kom mus cuag cov insolvency advisor. Vim yog tej yog yus lub luag dej num uas yuav tsum tau los nrhiav ntau txoj xub ke coj los pab, thiab muaj qee cov txheej txheem no thiaj yuav pab kom yus cov lagluam tig tau cev me ntsis mus txog rau thaum yus rov qab muaj peev xwm ua tau lagluam li qub.
  • Ib nqe ntxiv uas kuv xav txhawb nqa kom tej neeg lagluam kub siab thiab mas yog nqe tias, peb yeej tseem tsis tau paub tias xyov cov kab mob coronavirus no tseem yuav tsim teeb meem tau rau tej lagluam ntev npaum li cas ntxiv thiab. Vim txawm thaum tej mob no xaus tu qab lawm los yeej tseem txhais tsis tau tias tej lagluam yuav cia li muaj peev xwm los pib ua tau lagluam li qub uas tsis tau muaj tej teeb meem no kiag thiab. Yog li ntawd thiaj tseem yuav muaj ntau yam teeb meem nyuaj rau tej lagluam ntxiv thiab los kuj tau.
Raws li kuv tus kheej yeej tau pom ib txhia lagluam uas yav dhau los yeej tsis muaj teeb meem cuam tshuam txog tej kev muaj nyiaj tsis txaus siv ua lagluam dhau los ntawd, thiab tam sim no yeej tseem tsis tau raug tej teeb meem no los yeej tau muaj ib cov lagluam li no raug teeb meem lawm thiab.

Piv txwv li cov lagluam ntoj ncig uas tsuas tos cov neeg Suav txog li 80% uas tuaj ncig hauv teb chaws Australia no, ua yeej muaj tej neeg Suav no tau book lawv cov kev tuaj ncig tag lawm, los yeej raug muab thim thiab tso tseg tsis tuaj ncig teb chaws Australia lawm.

Tam sim no, raws li kuv tau nrog ib tug tswv lagluam tham thiab nws yeej tsis muaj teeb meem dab tsi cuam tshuam txog tej nyiaj txiaj ua luam ntawm nws lub tuam txhab dua los li los yeej, khwv tsis tau nyiaj los pab rau nws lub tuam txhab li lawm, zoo li tej nyiaj khwv tau los cia li tus nrho tau tau ib qho li lawm.

Tsis tas li no los tej neeg Suav uas qev nyiaj rau lwm tus ua luam los yeej tau qhia tias tam sim no lawv yeej tsis muaj nyiaj yuav los them tau tej nyiaj rau tej lagluam no li lawm thiab txawm tias yav tag los lawv yeej tsis ntsib tej teeb meem no li, ces thiaj yuav tau ncua thiab lug them rau lwm lub caij.

Ntxiv ntawd los tus tswv lagluam ntawv tseem txhawj tias ib hlis ntxiv no xyov nws twb khwv tsis tau nyiaj qhov twg los li lawm ces yuav ua li cas thiaj yuav them tau tej nyiaj qev los ua luam rau tej creditors li cas, vim rau qhov nws twb ntsib ntuj kawg xub zeb teb kawb xub ntoo lawm.

Yog li no ces thiaj tau ua rau ntau cov lagluam ntsib ntau yam teeb meem nyuaj heev yam lawv tsis tau ntsib dua los li.

Vixay Vue: Zoo li muaj xov xwm tias tsoom hwv Australia yuav txo se pab rau tej lagluam thiab no tsoom hwv puas tau qhia meej tseeb kiag tias nws yuav ua li cas tiag?

Bradd Moreli: Kuv tseem tsis tau hnov los yog nyeem tej xov xwm no los yog saib tej yeeb yaj kiab txog tej no. Tab sis kuv xav tias tsoom hwv yeej tseem tsis tau qhia kom meej tseeb kiag tias nws yuav pab Australia cov lagluam me, uas yog Australia ib cov lagluam tseem ceeb heev li cas li.

Kuv xav tias ib txhia lagluam loj yuav muaj peev xwm nyiaj ntxeem dhau ntawm tej teeb meem no tau zoo dua cov lagluam nrab thiab me vim tej zaum lawv tsis tshua txhawj txog cov nyiaj ntsuab coj los siv ua lagluam pes tsawg. Tsua yog muaj teeb meem me ntsis rau lawv xwb. Tab sis yog tham txog cov lagluam me lawm mas yog tej yam nyuaj heev rau lawv.

Tsoom hwv Australia los kuj tau maj zoj zeeg los pab nyiaj rau Australia tej lagluam uas rau tej hav zoov kub hnyiab tsis ntev los no lawm thiab. Tab sis kuv yeej tseem txhawj heev tias tsoom hwv yeej tsis tau los ua tib zoo qhia tias seb nws ho yuav pab cuam rau Australia tej lagluam muaj teeb meem cuam tshuam los ntawm cov kab mob coronavirus no li cas thiab. Es kom thiaj li ho tsis txhob muaj teeb meem rau tej lagluam raug hav zoov kub hnyiab. Tab sis cov kab mob coronavirus no yeej tau ua rau muaj teeb meem rau Australia cov lagluam loj tshaj tej hav zoov kub hnyiab tau tsim rau Australia cov lagluam lawm thiab.

Vixay Vue: Puas ua rau koj ceeb tias ua li cas thiaj tsis muaj cov business hotline coj los sab laj rau tej lagluam li es tsuas muaj cov koj lub koom haum teeb tsa coj los siv xwb, vim li cas thiaj zoo li no?

Bradd Moreli: Yog los mas, peb yeej tau tsim cov business hotline coj los pab tej lagluam thiab tej neeg tawm tswv yim pab rau tej lagluam uas raug teeb meem cuam tshuam los ntawm cov kab mob coronavirus no.

Tos ho tsim cov xov tooj hotline no los siv los tsis yog teb chaws Suav cov teeb meem xwb tab sis yeej yog Australia t eeb meem tib yam. Ntxiv ntawd los peb yeej muaj cov neeg hais lus Cantonese thiab lus Suav (Mandarin) los nrog tej neeg sab laj. Thiab tseem muaj ib lub website los pab tsi ntsees rau cov neeg uas hais lus Cantonese thiab lus Suav ntxiv. Ces peb kuj pom muaj neeg hu tuaj sab laj nrog peb thiab zoo li muaj coob zujzus tuaj ntxiv lawm.

Vixay Vue: Koj puas xav tias tsim nyog tsoom hwv Australia yuav tsim ib cov hotline services coj los pab rau Australia tej lagluam me li tej nws tau tsim rau pej kum haiv tej tub kawm siv, koj yog tias lawv ho txhawj xeeb txog tej teeb meem yuav muaj tau cuam tshuam nrog tej kab mob no los yog cuam tshuam tau nrog lawv tej lagluam los kom lawv ho muaj peev xwm nrog tej neeg paub txog tej xwm txheej no sab laj thiab?

Bradd Moreli:  Kuv yeej cia siab li ntawd, thiab ntseeg tias tsoom hwv yeej yuav los nqes tes pab. Txawm li cas los kuv yeej xav kom tsoom hwv kub siab tshaj no ntxiv los nrog xyuas tej lagluam thiab tsim cov hotline rau tej lagluam no siv. Tab sis zoo li nws tsuas los xyuas qhov loj loj lawm xwb ces teh zaum thiaj tseem yuav muaj tau teeb meem rau tej lagluam nrab thiab cov lagluam me.

Ntxiv ntawd los yeej xav kom muaj cov kev koom tes uas yog tej yam tseem ceeb heev, nrog rau cov kev sib tham sib cuag mus los ntawm sawv daws thiab. Vim rau qhov tsis yog ib hom lagluam xwb tab sis yeej yog tej lagluam txhua yam raug teeb meem cuam tshuam los ntawm tus kab mob coronavirus no tib si.

Yog li ntawd ces thiaj yuav ua rau muaj teeb meemr au tej neeg muag khoom thiab cov services thiab tej neeg uas yuav los yog siv cov services no tib si.

Tab sis kuv xav pom kom tsoom hwv tej tuam chav ntau lub li tej chaw sau se uas khwv tau nyiaj ntawm nom tswv xeev thiab nom tswv teb chaws yuav tsum kub siab los sib cuag mus los kom zoo tshaj no nrog rau tej txhab nyiaj tias seb ho yuav pab tej lagluam me thiab nrab li cas thiab, es thiaj yuav npaj tau tej tswv yim los ua tau qee yam me me coj los pab rau tej lagluam no kom ho nyiaj ntxeem dhau lub tsam thawj no.

Vim rau qhov tias peb yeej tseem tsis tau paub li tias xyov tseem yuav muaj tej teeb meem no li cas ntxiv rau tej lagluam. Los sis yog thaum ho muaj peev xwm los tswj tau tej kab mob no lawm los ntshe yeej tseem yuav tsis tau muaj peev xwm los daws tau tej teeb meem uas tej lagluam muaj nuj nqes ntau tshaj tej nyiaj lawv khwv tau los kom sai thiab.

Vixay Vue: Koj ho puas muaj tej yam lus wb tham tsis tau txog xav txhab ntxiv thiab?

Bradd Moreli: Ntawm kuv tus kheej cov kev xav xwb mas, zoo li Australia tej lagluam yeej tseem tsis tau kub siab txaus los nrog xyuas tej teeb meem muaj cuam tshuam los ntawm cov kab mob coronavirus no pes tsawg. Vim kuv xav tias tus mob no yuav tsim tau teeb meem rau Australia tej lagluam los yog ntiaj teb tej lagluam ntau tshaj qhov tej neeg xav lawm thiab. 

Yog li ntawd thiaj xav kom tej neeg npaj tswv yim thiab xub kub siab ua ntej los txheeb xyuas kom paub tias ho muaj txoj xub ke twg yuav pab tau yus tej lagluam thiab ho yuav muaj tau tej teeb meem dab tsi cuam tshuam los ntawm tej mob no rau yus tej lagluam thiab.

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm SBS Hmong Facebook thiab subscribe los sis yog download thiab mloog tau ntau cov podcasts (xov xwm ua suab) ntawm google podcasts, spotify, thiab apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.


Share