SBS Hmong

Lub limtiam thoj nam

SBS Hmong

Refugee Week 2022 -RCOA

Refugee Week 2022 Source: RCOA


Published 17 June 2022 at 8:39pm
By Roza Germian
Presented by Vixay Vue
Source: SBS

Lub limtiam thoj nam yog dab tsi thiab vim li cas thiaj li muaj lub koom txoos no txhua xyoos? Lub koom haum Refugee Council of Australia thiab tej neeg thoj nam mam li qhia rau koj tias muaj lub hom phiaj dab tsi tiag.


Published 17 June 2022 at 8:39pm
By Roza Germian
Presented by Vixay Vue
Source: SBS


Nyeem tau zaj xov xwm hais txog lub limtiam thoj nam ua ntawv Hmoob tau ntawm no: 
 

Advertisement
 


 rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm ,, thiab  los yog download  kom koj mloog tau SBS Hmong.  


Share