SBS Hmong

Tej nyiaj npaj los tiv thaiv thiab tswj tej kab mob yuav sib kis rau lub neej pem suab

SBS Hmong

Australian Health Minister Mark Butler - Twitter - Mark Butler

Australian Health Minister Mark Butler - Mark Butler Source: Twitter


Published 24 June 2022 at 4:29pm
By Stephanie Corsetti, Biwa Kwan
Presented by Vixay Vue
Source: SBS

Vim li cas lub rooj sab laj G20 thiaj pom zoo npaj nyiaj los daws thiab tswj tej xwm txheej kab mob sib kis rau lub neej pem suab?


Published 24 June 2022 at 4:29pm
By Stephanie Corsetti, Biwa Kwan
Presented by Vixay Vue
Source: SBS


 rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm ,, thiab  los yog download  kom koj mloog tau SBS Hmong.  


Share