ပှၤမၤတၢ်ဖိလၢန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤအဘူးအလဲစှၤကတၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ကန့ၢ်ဘၣ်အါထီၣ်စ့

Australian Dollars

Australian Dollars


Published 16 June 2022 at 12:53pm
By Amelia Dunn
Presented by Shah Paung
Source: SBS

ဆူမဲာ်ညါခံနွံဘျဲၣ်န့ၣ် ပှၤမၤတၢ်ဖိ ၂ ့ ၇ကကွဲၢ်လၢထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်အပူၤ ကထံၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ် တၢ်ဟ့ၣ်အါထီၣ်အဝဲသ့ၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအဘူးအလဲန့ၣ်လီၤ။


Published 16 June 2022 at 12:53pm
By Amelia Dunn
Presented by Shah Paung
Source: SBS


ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤမ့ၢ်ဝဲဒၣ် ပှၤမၤတၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် လၢတလဲၤတသ့ဘၣ်လဲၤမၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤသပှၢ်သပှၢ် ဖဲလၢ အီစထြ့လယါကီၢ်လဲၤခီဖျိဝဲဒၣ် တၢ်ဆါသံသတြိာ် အခါန့ၣ်လီၤ။

အ၀ဲသ့ၣ်မ့ၢ်ပှၤလၢ အဘၣ်မၤပှဲၤထီၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤဖဲ တၢ်ဆါကျးသ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ တၢ်မၤကဆှဲကဆှီတမှံၤဟံၣ်ဒွဲသ့ၣ်တဖၣ်ဒီး ပှၤလၢအအံးထွဲကွၢ်ထွဲ ပှၤသူၣ်က့သးပှၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ။

ခီဖျိလၢ တၢ်အိၣ်ဆိး တၢ်သူတၢ်စွဲအဂီၢ် တၢ်ပှ့ၤတၢ်ကလံၤသ့ၣ်တဖၣ် ဒိၣ်ထီၣ်ကွ့ၢ်ကွ့ၢ်အဃိ ပှၤလၢအဆိးန့ၢ်တၢ်မၤအဘူးအလဲ အစှၤကတၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ဝံတၢ်ယိာ်ဃၢဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ။


Share