သရၣ်နံၤဒိၣ်တဲဖျါအတၢ်လဲၤခီဖျိဖဲကလုာ်ဒူၣ်စၢဖှိၣ်ကရၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်ဒီး အမူအဒါဒ်ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတၢ်တိာ်ကျဲၤပှၤမၤတၢ်ဖိတဂၤအသိး

Nido, Refugee Project Worker from Bendigo Community Health Services.

Nido, Refugee Project Worker from Bendigo Community Health Services. Source: Nido


Published 25 June 2022 at 1:35pm
By Shah Paung
Source: SBS

သရၣ်နံၤဒိၣ် မ့ၢ်ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဂ့ၢ်ဝီတၢ်တိာ်ကျဲၤအပှၤမၤတၢ်ဖိ လၢအမၤသကိးတၢ်ဖဲ ဘဲၢ်ဒံၢ်ကိၢ်ပှၤတဝၢဆူၣ်ချ့ဝဲၤကျိၤတဂၤ အပူၤကွံာ်တယံၤဒ်ဘၣ်န့ၣ် လဲၤထီၣ်ဝဲဒၣ်ကလုာ်ဒူၣ်စၢဖှိၣ်ကရၢပှၤတဝၢ အီစထြ့လယါကီၢ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ် ဒ်အမ့ၢ်ကညီဖိခၢၣ်စးတဂၤအသိးန့ၣ်လီၤ။


Published 25 June 2022 at 1:35pm
By Shah Paung
Source: SBS


အဃိန့ၣ် အ၀ဲမ့ၢ်မတၤတဂၤလဲၣ်ဒီး အတၢ်ဖံးတၢ်မၤမူဒါသ့ၣ်တဖၣ်မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်။ ဖဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်တဘျီအံၤအပူၤ တၢ်တၢၢ်ပီၣ်သကိးသ့ၣ်တဖၣ်မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်ဒီး အဝဲပာ်ဖျါထီၣ်ကညီဖိအဂ့ၢ်အကျိၤဒ်လဲၣ် အဂ့ၢ်န့ၣ် အဲးစ်ဘံအဲးစ်ကညီကျိာ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဆဲးကျိးသံကွၢ်ဝဲဒၣ်အီၤန့ၣ် နဒိကနၣ်အီၤသ့ဝဲဒၣ်လံန့ၣ်လီၤ။


Share