ඔස්ට්‍රේලියාවේ 485 වීසා සඳහා ජූලි 01 සිට සිදුවන සංශෝධන සහ ලැබෙන සහන මෙන්න

Here are the changes and concessions for Australia's 485 visa from 01 July

Here are the changes and concessions for Australia's 485 visa from 01 July


Published 14 June 2022 at 5:21pm
By Madhura Seneviratne
Source: SBS

2022 ජූලි 01 සිට ඔස්ට්‍රේලියාවේ 485 වීසා සඳහා සිදුවන සංශෝධන සහ ලැබෙන සහන පිළිබඳ SBS සිංහල ගුවන් විදුලිය ගෙන එන සාකච්ඡාවට සවන් දෙන්න.


Published 14 June 2022 at 5:21pm
By Madhura Seneviratne
Source: SBS


ඇඩිලේඩ් නුවර ලියාපදිංචි සංක්‍රමණ නියෝජිතවරියක් ලෙස කටයුතු කරන දේශානි දියුණුගලගේ මහත්මිය අප සමග කතා බහට.


Share