මැයි 31 කාලීන විශේෂාංගය: කාන්තා සහභාගීත්වයෙන් සන්ධානය ශක්තිමත්, නව නැෂනල්ස් පක්ෂ නායකයාගෙන් ප්‍රකාශයක්

Liberal Alliance is strong with women's participation, new Nationals leader says

The Nationals leadership team at Parliament House


Published 31 May 2022 at 12:17pm
By Krishani Dhanji, Nipuna Dodangoda
Source: SBS

මැයි 31 වන දා අඟහරුවාදා ප්‍රචාරය වූ SBS සිංහල සේවයේ කාලීන තොරතුරු විශේෂාංගයට සවන්දෙන්න.


Published 31 May 2022 at 12:17pm
By Krishani Dhanji, Nipuna Dodangoda
Source: SBS


Highlights

  • සන්ධානයේ පක්ෂ දෙකම තම මැතිවරණ පරාජයෙන් ඉදිරියට යාමට උත්සාහ කරන විට පීටර් ඩටන් ලිබරල් පක්ෂ නායකයා ලෙස නිතරගයෙන් තේරී පත් වූ අතර ඩේවිඩ් ලිට්ල්ප්‍රවුඩ් නැෂනල්ස් පක්ෂ නායකයා ලෙස පත් වීම
  • ඡන්ද විමසීමේදී, ලිබරල් සන්ධානය අතහැර දැමූ කාන්තාවන් සමඟ නැවත සම්බන්ධ වීම ලිබරල් සහ නැෂනල් පක්ෂ වල ප්‍රමුඛතාවය වීම
  • පාර්ලිමේන්තුවේ ආදිවාසී හඬකට සහය දෙන්නේද යන්න සම්බන්ධයෙන් සන්ධානයට අභියෝග එල්ල වීම

Advertisement


Share