ປະຊາຊົນ ຮົງກົງ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ສະຫະຣົດຊົດຊ່ວຍເອົາເວຣີປະຊາທິປະໄຕ

Protesters want the Hong Kong Human Rights and Democracy Act to be passed by the US Congress Source: Chris McGrath/Getty Images

ປະຊາຂົນ ຮົງກົງ ປະທ້ວງເອົາເສຣີປະຊາທິປະໄຕມານານຊົ່ວຣະຍະນຶ່ງແລ້ວໂດຍມີໄຊຍ໌ບາງຢ່າງແຕ່ບໍ່ໄປບໍ່ມາໄດ້ຜົນຢ່າງແທ້ຈິງ.ນອກນັ້ນ ສປຈີນ ກໍນາບຂູ່ການປະທ້ວງນັ້ນຮອບດ້ານໂດຍນາໆວິທີການຢູ່. ບັດນີ້ປະຊາຊົນ ຮົງກົງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຫະຣັດໄປກ່ຽວຂ້ອງແລະຊົດຊ່ວຍພວກຂະເຈົ້າແລ້ວ ແຕ່...