ජුනි 03 කාලීන විශේෂාංගය: අධික සීතල නිසා ගිනිකොනදිග ඔස්ට්‍රේලියාවේ ගෑස් ඉල්ලුම වැඩිවීමත් සමග මිල ඉහළ යන ලකුණු

Origin Energy's Australia Pacific liquefied natural gas facility at Curtis Island in north Queensland.

Origin Energy's Australia Pacific liquefied natural gas facility at Curtis Island in north Queensland.


Published 3 June 2022 at 12:10pm
By Madhura Seneviratne, Phillippa Carisbrooke
Source: SBS

ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගිනිකොනදිග ප්‍රාන්තවල ගෑස් ඉල්ලුම වැඩි වන බැවින් ගෑස් මිල පහත හෙලීමට උපකාර කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ඕනෑම පියවරක් ගන්නා බව ඔස්ට්‍රේලියානු මධ්‍යම රජය පැවසීම මේ පිළිබඳ නවතම තොරතුරු අද කාලීන තොරතුරු විශේෂාංගයෙන් අපි ඔබට දැන් ගෙන ඒමට සූදානම්.


Published 3 June 2022 at 12:10pm
By Madhura Seneviratne, Phillippa Carisbrooke
Source: SBSShare