ජූනි 06 කාලීන විශේෂාංගය: පරිපූරක වෛද්‍යවරුන් සහ ගිලන්රථ සේවා ඉහල දැමීමට ප්‍රාන්ත රැසකින් පියවර

Steps to boost paramedics and ambulance stations in a number of states

Paramedics are seen tending to their ambulance outside St Vincent hospital in Melbourne


Published 6 June 2022 at 12:15pm
By Claire Slattery, Cassandra Bain, Nipuna Dodangoda
Source: SBS

ජූනි 06 වන දා සඳුදා ප්‍රචාරය වූ SBS සිංහල සේවයේ කාලීන තොරතුරු විශේෂාංගයට සවන්දෙන්න.


Published 6 June 2022 at 12:15pm
By Claire Slattery, Cassandra Bain, Nipuna Dodangoda
Source: SBS


Highlights
  • මෙම ශීත ඍතුවේ පවතින විවිධ අසාදන රැල්ල මධ්‍යයේ සැලසුම් කළ සැත්කම් වලද පසුබෑමක් දක්නට ලැබෙන බවට ඔස්ට්‍රේලියානු ශල්‍ය වෛද්‍යවරුන් අනතුරු ඇඟවීම
  • පරිපූරක වෛද්‍යවරුන් සහ ගිලන්රථ සංඛ්‍යාව ඉහළ නැංවීමට විවිධ ප්‍රාන්ත කටයුතු කිරීම


Share