ජූනි 27 කාලීන විශේෂාංගය: ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා අතරතුරේ, වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයෙන් නව දරුණු කොවිඩ් ප්‍රභේදයක්

People cross Bourke Street Mall in Melbourne, Sunday, March 20, 2022. (AAP Image/Diego Fedele) NO ARCHIVING

People cross Bourke Street Mall in Melbourne, Sunday, March 20, 2022. (AAP Image/Diego Fedele) NO ARCHIVING


Published 27 June 2022 at 11:50am
By Nipuna Dodangoda, Phillippa Carisbrooke
Source: SBS

ජූනි 27 වන දා සඳුදා ප්‍රචාරය වූ SBS සිංහල සේවයේ කාලීන තොරතුරු විශේෂාංගයට සවන්දෙන්න.


Published 27 June 2022 at 11:50am
By Nipuna Dodangoda, Phillippa Carisbrooke
Source: SBS


Highlights

  • මේ වනවිට පවතින ශීත කාලගුණය හේතුවෙන් ආසාදිතයින් ඉහල යාමත් සමග COVID-19 සහ ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා එන්නත් ලබාගැනීම සම්බන්ධයෙන් වන පණිවුඩය ජනතාවට ලබාදීමට සෞඛ්‍ය විශේෂඥයින් ක්‍රියා කිරීම
  • COVID-19 හි නව ප්‍රභේදයක් වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ ප්‍රධාන කොවිඩ් ප්‍රභේදය බවට පත් විය හැකි බව ප්‍රාන්ත බලධාරීන් පැවසීම

Advertisement

READ MORE


Share