මැයි 30 කාලීන විශේෂාංගය: ඕස්ට්‍රේලියාවේ දෙමාපිය වීසා ලබාදීමට ගතවන කාලය "වසර 20ක්" පමණ වන බවට හෙළිවේ

Parent visa applications could taken nearly 20 years to be processed

Parent visa applications could taken nearly 19 years to be processed


Published 30 May 2022 at 11:44am
By Nipuna Dodangoda, Maya Jamieson, Akash Arora
Source: SBS

මැයි 30 වන දා සඳුදා ප්‍රචාරය වූ SBS සිංහල සේවයේ කාලීන තොරතුරු විශේෂාංගයට සවන්දෙන්න.


Published 30 May 2022 at 11:44am
By Nipuna Dodangoda, Maya Jamieson, Akash Arora
Source: SBS


Highlights
  • ඕස්ට්‍රේලියාවේ දෙමාපිය වීසා සැකසීම සඳහා පවතින දිගු පොරොත්තු කාල සීමාවේ වත්මන් තත්ත්වය සහ මේ පිළිබඳව මෑතකදී ආරම්භ වූ නව ප්‍රචාරණය සම්බන්ධයෙන් වාර්තා වන තොරතුරු


Share