අහාර මගින් සිදු වන අසාදන අවම කරගැනීමට, ඔබ දැන සිටියම යුතු දේවල්

What you should know to minimize food borne infections and diseases

Published 7 June 2022 at 12:39pm
By Nipuna Dodangoda
Source: SBS

මැයි මස 7 වැනිදාට යෙදෙන ලෝක ආහාර සුරක්ෂිතතා දිනයට සමගාමීව, ආහාර සුරක්ෂිතතාවය සම්බන්ධයෙන් සහ ඒ පිළිබඳව අවධානය යොමුකළ යුත්තේ ඇයි යන කරුණු සම්බන්ධයෙන් වන සාකච්චාවට සවන්දෙන්න


Published 7 June 2022 at 12:39pm
By Nipuna Dodangoda
Source: SBS


ශ්‍රී ලංකාවේ සායනික ආහාරවේදියෙක වශයෙන් සේවය කල සහ පර්ත් හි කර්ටින් විශ්ව විද්‍යාලයේ සහ Telethon ආයතනේ මහජන සෞඛ්‍ය හා පෝෂණ පර්යේෂන නිලධාරිනියක වන බටහිර ඕස්ට්‍රේලියාවේ Perth සිට සම්බන්ධ වූ ආචාර්ය නිරංජනී වික්‍රමසිංහ මහත්මිය සමග SBS සිංහල සේවය සිදු කල සාකච්චාව


Share