ཨོ་སི་ཊོ་ལོ་ཡའི་ནང་ Coronavirus ནད་ཡམས་རྒྱ་ཁྱབ་བྱུང་ཚེ་གྲ་སྒྲིག་གང་འདྲ་གནང་ཡོད།

The government says it has plans in place if a pandemic is declared Source: Getty Images

ཉེ་ཆར་ཨོ་སི་ཊི་རི་ཡ་དང། སུད་སི། སི་པེན། སྦིར་ཟལ། ཨེལ་གྷེ་རི་ཡ་སོགས་ཀྱི་ནང་coronavirus ནད་ཕོག་མཁན་ཐོག་མའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད་འདུག ད་ལྟའི་ཆར་ནད་དེ་ལས་མནར་མཁན་མི་མང་ཤོས་རྒྱ་ནག་ནང་ཡིན་ཡང། རྒྱ་ནག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་ནད་ཡམས་དེ་ཁྱབ་གདལ་ཧ་ཅང་མགྱོགས་པར་བརྟེན། ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གཞུང་གིས་ནད་ཡམས་དེ་ཚད་ལས་འདས་པ་རྒྱ་ཁྱབ་བྱུང་ཚེ་ཛ་དྲག་གི་གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་འདིང་འགོ་ཚུགས་ཡོད་འདུག

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ཨོ་སི་ཊོ་ལོ་ཡའི་ནང་ Coronavirus ནད་ཡམས་རྒྱ་ཁྱབ་བྱུང་ཚེ་གྲ་སྒྲིག་གང་འདྲ་གནང་ཡོད། 28/02/2020 04:04 ...
མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྥོ་ཊི་ Microsoft ཡི་ཡིག་སྒྱུར་གཉེན་ཆས་ཞབས་ཞུ་ཐོག་བོད་ཡིག་གསར་འཇུག་བྱས་པ། 20/10/2021 16:09 ...
SBS ཡི་སྐད་ཡིག་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཞབས་ཞུ་ཁག་བསྐྱར་ཞིབ། 16/10/2021 05:46 ...
སྨན་པ་ཚོས་བུད་མེད་སྦྲུམ་མ་རྣམས་ལ་ཏོག་དབྱིབས་འགོག་ཁབ་ངེས་པར་རྒྱག་དགོས་པའི་སློབ་སྟོན་གནང་བ། 14/10/2021 05:40 ...
ནིའུ་སའོ་ཐི་ཝལ་མངའ་སྡེའི་ནང་བཀག་བསྡོམས་བསྐྱར་དུ་སྒོ་ཕྱེ་སྐབས་ཁྱེད་རང་གིས་ག་རེ་བྱེད་ཆོག་གམ། 08/10/2021 04:09 ...
ནོར་ར་ (Nowra) བོད་མིའི་གཙང་བཟོ་ལས་རིགས་ཚོང་ལས་ཞབས་ཞུ། 01/10/2021 11:31 ...
འགོག་ཁབ་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ བརྒྱབ་ཚར་རྗེས་རང་དབང་ཆགས་ཀྱི་རེད། 29/09/2021 04:59 ...
སེན་ཊེར་ལིང་སྐྱོབ་གསོའི་དངུལ་རག་ཆེད་དུས་ཡུན་རིང་པོ་སྒུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 26/09/2021 07:36 ...
ཨ་ཧྥི་རི་ཀའི་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་ཏོག་ནད་འགོག་ཁབ་བགོ་འགྲེམ་འདྲ་མཉམ་བྱུང་མེད་པའི་སྐྱོན་བརྗོད། 26/09/2021 04:55 ...
ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་མཚོ་འགྲམ་གྱི་ས་ཆ་གང་ཞིག་རྒྱ་མཚོའི་ནང་ནུབ་སྲིད་དམ། 22/09/2021 04:48 ...
View More