ජුනි 07 කාලීන විශේෂාංගය: නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ සෑම රාජ්‍ය සේවකයෙකුටම 3% ක වැටුප් වැඩිවීමක්

Bronnie Taylor, waziri wa afya ya kanda NSW.

Bronnie Taylor, waziri wa afya ya kanda NSW. Source: AAP


Published 7 June 2022 at 12:11pm
By Omar Dehen, Athini Amarasiri
Source: SBS

NSW ප්‍රාන්තයේ රාජ්‍ය සේවක වැටුප් වැඩි කිරීම් පිළිබඳ නවතම තොරතුරු ඇතුළත් ජුනි 07 වෙනි අඟහරුවාදා ප්‍රචාරය වූ SBS සිංහල ගුවන්විදුලි සේවයේ කාලීන තොරතුරු විශේෂාංගයට සවන් දෙන්න.


Published 7 June 2022 at 12:11pm
By Omar Dehen, Athini Amarasiri
Source: SBS


Highlights

  • නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්ත රජය මේ වසරේ වැටුප් සීමාව ඉහළ නැංවීමට කටයුතු කිරීම
  • නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ දැවැන්ත ලෙස සෞඛ්‍ය සේවයට බඳවා ගැනීමේ මෙහෙයුමක් ක්‍රියාත්මක කිර්‍රිම
  • සෞඛ්‍ය පද්ධතිය නිසියාකාරව පවත්වාගෙන යාමට සියලු සෞඛ්‍ය සේවකයින් වැදගත් වන බව නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාදේශීය ප්‍රදේශ සදහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය බ්‍රෝනී ටේලර් පැවසීම
  • වසංගත කාලයේ ඉටු කළ සේවය වෙනුවෙන් සෞඛ්‍ය සේවකයින්ට ප්‍රසාද දීමනා ලබා දීම
  • වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාකාරීන් ප්‍රාන්ත රජයේ සැලසුම් විවේචනය කිරීම

Share