ජුනි 10 කාලීන විශේෂාංගය: අධික සීතල සහිත ශීත සෘතුව මැද බලශක්ති මිල ඉහළ යාම නිසා ඔස්ට්‍රේලියාවේ ජීවන වියදම ඉහළට

Snow covered hills are seen behind Parliament House in Canberra, Wednesday, June 1, 2022. (AAP Image/Lukas Coch) NO ARCHIVING

Snow covered hills are seen behind Parliament House in Canberra, Wednesday, June 1, 2022. (AAP Image/Lukas Coch) NO ARCHIVING


Published 10 June 2022 at 11:57am
By Krishani Dhanji, Madhura Seneviratne
Source: SBS

අධික සීතල සහිත ශීත සෘතුව මැද බලශක්ති මිල ඉහළ යාම නිසා ඔස්ට්‍රේලියාවේ ජීවන වියදම ඉහළට යාම පිළිබඳ සහ එයට විසඳුම් සෙවීමට රජය ගන්නා පියවර පිළිබඳ නවතම තොරතුරු රැගත් ජුනි 10 වන දා සිකුරාදා ප්‍රචාරය වූ SBS සිංහල සේවයේ කාලීන තොරතුරු විශේෂාංගයට සවන්දෙන්න.


Published 10 June 2022 at 11:57am
By Krishani Dhanji, Madhura Seneviratne
Source: SBS

Share