ජුනි 24 කාලීන විශේෂාංගය: සරණාගතයින්ට නීත්‍යානුකූලව ඔස්ට්‍රේලියාවට ඒමේ ක්‍රමයක් ස්ථාපිත කල යුතුයි-'ග්‍රීන්ස්' නායක

CANBERRA, AUSTRALIA - SEPTEMBER 28: Greens MP Adam Bandt, addresses the crowd during a Free the Refugees rally on opening day of Australia's 43rd parliament at Parliament House September 28, 2010 in Canberra, Australia.

Greens MP Adam Bandt, addresses the crowd during a Free the Refugees rally on opening day of Australia's 43rd parliament


Published 24 June 2022 at 12:37pm
By Krishani Dhanji, Cassandra Bain, Amelia Dunn, Athini Amarasiri
Source: SBS

ඔස්ට්‍රේලියාවේ සරණාගත වීසා සම්බන්ධ ඉල්ලීම්, නීති විරෝධී බෝට්ටු පැමිණීම සම්බන්ධ විවේචන සහ ඔස්ට්‍රේලියාවේ නව ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරිය ශ්‍රී ලංකාවේ සිදු කළ සංචාරය පිළිබඳ නවතම තොරතුරු දැනගන්න ජුනි 24 වන අඟහරුවාදා ප්‍රචාරය වූ SBS සිංහල සේවයේ කාලීන තොරතුරු විශේෂාංගයට සවන්දෙන්න.


Published 24 June 2022 at 12:37pm
By Krishani Dhanji, Cassandra Bain, Amelia Dunn, Athini Amarasiri
Source: SBS


Highlights


Share