ජීවිතයටම බලපාන ළදරු මානසික සෞඛ්‍ය ගැන අවධානය යොමු කිරීමට SBS සිංහල වෙතින් අත්වැලක්

An infant sleeping on his mother's chest.

An infant sleeping on his mother's chest


Published 13 June 2022 at 2:20pm
By Athini Amarasiri
Source: SBS

ළදරු මානසික සෞඛ්‍ය ගැන අවධානය යොමු කිරීම මේ තරම් වැදගත් බව ඔබ දැන සිටියාද? ළදරු මානසික සෞඛ්‍යයේ ඇති වැදගත් කම ගැන දැනුවත් වෙන්න දැනගැනීමට ඉහත ඡායාරූපය මත ඇති speaker සලකුණ ක්ලික් කරන්න.


Published 13 June 2022 at 2:20pm
By Athini Amarasiri
Source: SBS


ළදරු මානසික සෞඛ්‍ය ගැන දැනුවත් කිරීමේ සතිය වෙනුවෙන්

පවුල් වෛද්‍ය විද්‍යා අංශයේ විශේෂඥවරියක් වන, ජේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය, වෛද්‍ය කාන්චනමාලා රණසිංහ සමග SBS සිංහල ගුවන් විදුලිය සිදු කළ සාකච්ඡාව

AdvertisementShare