ඕස්ට්‍රේලියාවේ හිස ඔසවන, මාරාන්තික"PIMS-TS" සින්ඩ්‍රෝමයෙන් ඔබේ දරුවා ආරක්ෂා කිරීමට දැන සිටියම යුතු දේ

What you need to know to protect your child from deadly "PIMS-TS" syndrome

Published 9 June 2022 at 12:08pm
By Nipuna Dodangoda
Source: SBS

කොවිඩ් තත්වය අතරතුරේ ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් වාර්තා වන ළමුන්ට මාරාන්තික විය හැකි Paediatric multisystem inflammatory syndrome තත්වය සම්බන්ධයෙන් වන සාකච්චාවට සවන්දෙන්න


Published 9 June 2022 at 12:08pm
By Nipuna Dodangoda
Source: SBS


වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයෙන් ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය ලක්ෂිනී ගුණසිරි සමග SBS සිංහල සේවය සිදු කල සාකච්චාව
Share