බැසිල්ගෙන් පසු තවත් රාජපක්ෂ කෙනෙකු මේ සතියේ ඉවත් වීමට යයි: ශ්‍රී ලංකා පුවත් විමසුම

Another Rajapaksa to step down this week: News highlights from Sri Lanka

Published 13 June 2022 at 12:16pm
By Madhura Seneviratne
Source: SBS

ශ්‍රී ලංකාවේ සිට තොරතුරු ගෙන එන මාධ්‍යවේදී මනෝජ් උදටියාවල සමඟ SBS සිංහල සේවය සෑම සඳුදා දිනකම ඔබ වෙත ගෙන එන සතියේ ශ්‍රී ලාංකීය පුවත් සමාලෝචනයට සවන්දෙන්න ඉහත ඡායාරූපය මත ඇති speaker සලකුණ මත ක්ලික් කරන්න.


Published 13 June 2022 at 12:16pm
By Madhura Seneviratne
Source: SBS


සවන්දෙන්න ගෙවීගිය සතියේ ශ්‍රී ලංකාවෙන් වාර්තා වුනු නවතම පුවත් වල ඇතුලාන්ත තොරතුරු SBS සිංහල සේවයේ සෑම සඳුදා දිනකම ගෙනෙන "සතියේ ශ්‍රී ලාංකික පුවත් විමසුමෙන්" 


 

AdvertisementShare